Sikkerhed

Epoxysikkerhed

2.1 Epoxysikkerhed

Der er ingen fare forbundet med epoxyer, når de håndteres korrekt, men det er vigtigt at forstå de potentielle farer og tage forholdsregler for at undgå dem.

Farer
Den primære fare forbundet med epoxy er kontakt med huden. WEST SYSTEM-resin kan forårsage moderat irritation af huden og WEST SYSTEM-hærdere kan forårsage alvorlig irritation af huden. Resin og hærdere er også sensibilisatorer og kan forårsage en allergisk reaktion, men det er vores erfaring, at de fleste mennesker ikke er følsomme over for WEST SYSTEM resin og hærdere. Disse farer aftager i takt med, at resin-/hærderblandingerne hærdes helt, men det er vigtigt at huske, at farerne også gælder for slibestøv fra delvist hærdet epoxy. Se materialesikkerhedsdataarkene for at få specifikke produktadvarsler og sikkerhedsinformation.

Forholdsregler 
1. Undgå kontakt med resin, hærdere, blandet epoxy og slibestøv. Bær beskyttelseshandsker og beklædning, når du håndterer WEST SYSTEMs materialer. WEST SYSTEM 831 Beskyttelsescreme giver ekstra beskyttelse til følsom hud og mod allergi. BRUG IKKE opløsningsmidler til at fjerne epoxy fra huden. Brug umiddelbart efter hudkontakt med resin, hærdere, slibestøv fra epoxy og/eller opløsningsmidler WEST SYSTEM 820 Rensecreme til den første afvaskning efterfulgt af vask med sæbe og varmt vand.
Hvis du udvikler udslæt på huden, mens du arbejder med epoxy, skal du holde op med at bruge produktet, indtil udslættet er helt forsvundet. Hvis problemerne opstår igen, når du genoptager arbejdet, skal du holde op med at anvende produktet og søge læge.  


2. Beskyt øjnene mod kontakt med resin, hærdere, blandet epoxy og slibestøv ved at bære øjenbeskyttelse. Hvis du får stofferne i øjnene, skal du øjeblikkeligt skylle øjnene med vand i 15 minutter. Hvis du fortsat føler ubehag, skal du søge læge.   


3. Undgå at indånde koncentrerede dampe og slibestøv. Dampe fra WEST SYSTEM epoxy kan ophobes på uventilerede steder, og der skal sørges for tilstrækkelig ventilation, når der arbejdes med epoxy på aflukkede steder som f.eks. inde i en båd. Når det ikke er muligt at sørge for tilstrækkelig ventilation, skal du bære et godkendt åndedrætsværn. 


4. Undgå indtagelse. Vask dig grundigt, når du har håndteret epoxy, især før du spiser. Hvis du kommer til at synke epoxy, skal du drikke rigeligt med vand — fremprovoker IKKE opkastning. Søg øjeblikkeligt læge. Se førstehjælpsprocedurerne på materialesikkerhedsdataarkene. 


OPBEVAR RESIN, HÆRDERE, FYLDSTOFFER OG OPLØSNINGSMIDLER UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE!


Du kan få yderligere sikkerhedsinformation eller data ved at skrive til: EPOXY SAFETY, Wessex Resins & Adhesives Limited, Cupernham House, Cupernham Lane, Romsey, Hampshire SO51 7LF, Storbritannien.