West System A pakke 105/206 indeholder 1 kg 105 epoxyresin og 200 g 206 epoxyhærder. 206 hærder kan anvendes ned til 16°. Blandingsforholdet er 1:5, når man blander efter vægt. Man kan med fordel tilkøbe et A pumpesæt 5:1 der doserer epoxyblandingen nøjagtigt ved blot et tryk på hver pumpe. Emballagestørrelsen på i alt 1,2 kg færdigblandet epoxy passer godt til de mest almindelige opgaver. Den beregnede mængde der skal bruges, når man laminerer med glasfiber, er 1:1. Dvs. at skal man lægge 1 m2 glasfiber, skal man beregne 1 kg epoxy til at væde glasfiberen ud med. West System A pakke 1,2 kg fås også med en hurtig hærder 205, der hærder ned til 5°.


Fare
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fare
Farlig ved indånding.
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.